Now Playing Tracks

2 439 notas

via mizukages
 1. harukasmilkshake ha reblogueado esto desde itachi-chan
 2. narutonunalinkoruyucusu ha reblogueado esto desde itachi-chan
 3. narusakunojutsu ha reblogueado esto desde itachi-chan
 4. choccomilk ha reblogueado esto desde itachi-chan
 5. tobirama-kage ha reblogueado esto desde itachi-chan
 6. justkeepsmilingrain-bows ha reblogueado esto desde itachi-chan
 7. itachi-chan ha reblogueado esto desde seiz0n
 8. magicalgirlgoku ha reblogueado esto desde seiz0n
 9. yougonnahavefun ha reblogueado esto desde seiz0n
 10. seiz0n ha reblogueado esto desde sunaraishin
 11. senseikage ha reblogueado esto desde tttebane
 12. seemerisemightysurt ha reblogueado esto desde kakashibells
 13. kakashibells ha reblogueado esto desde narutoffee
 14. mybubbleturtleworld ha reblogueado esto desde narutoffee
 15. alala-kagamine ha reblogueado esto desde narutoffee
 16. grumblezard ha reblogueado esto desde narutoffee
 17. sabo-s ha reblogueado esto desde narutoffee
 18. narutoffee ha reblogueado esto desde kakashisshadow
 19. kakashisshadow ha reblogueado esto desde feelingsstahpkakashi
 20. fay-s ha reblogueado esto desde ariafs
 21. ariafs ha reblogueado esto desde izanamih
 22. hoppingmad-4-puns ha reblogueado esto desde feelingsstahpkakashi
 23. narutouh ha reblogueado esto desde gaaras-sand-castle
To Tumblr, Love Pixel Union
¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ • zomomnia: “At this rate… damn it! Forgive me,...
Now Playing Tracks

2 439 notas

via mizukages
 1. harukasmilkshake ha reblogueado esto desde itachi-chan
 2. narutonunalinkoruyucusu ha reblogueado esto desde itachi-chan
 3. narusakunojutsu ha reblogueado esto desde itachi-chan
 4. choccomilk ha reblogueado esto desde itachi-chan
 5. tobirama-kage ha reblogueado esto desde itachi-chan
 6. justkeepsmilingrain-bows ha reblogueado esto desde itachi-chan
 7. itachi-chan ha reblogueado esto desde seiz0n
 8. magicalgirlgoku ha reblogueado esto desde seiz0n
 9. yougonnahavefun ha reblogueado esto desde seiz0n
 10. seiz0n ha reblogueado esto desde sunaraishin
 11. senseikage ha reblogueado esto desde tttebane
 12. seemerisemightysurt ha reblogueado esto desde kakashibells
 13. kakashibells ha reblogueado esto desde narutoffee
 14. mybubbleturtleworld ha reblogueado esto desde narutoffee
 15. alala-kagamine ha reblogueado esto desde narutoffee
 16. grumblezard ha reblogueado esto desde narutoffee
 17. sabo-s ha reblogueado esto desde narutoffee
 18. narutoffee ha reblogueado esto desde kakashisshadow
 19. kakashisshadow ha reblogueado esto desde feelingsstahpkakashi
 20. fay-s ha reblogueado esto desde ariafs
 21. ariafs ha reblogueado esto desde izanamih
 22. hoppingmad-4-puns ha reblogueado esto desde feelingsstahpkakashi
 23. narutouh ha reblogueado esto desde gaaras-sand-castle
To Tumblr, Love Pixel Union