Now Playing Tracks

2 457 notas

via mizukages
 1. acidwolf98 ha reblogueado esto desde senpailove
 2. sasukagay ha reblogueado esto desde itarasu
 3. queenhatakekun ha reblogueado esto desde themonstertrap
 4. gainaxofficial ha reblogueado esto desde cytakigawa
 5. magicalgirlzoro ha reblogueado esto desde magicalgirlyamato
 6. metalbendingqueen ha reblogueado esto desde uselessfork
 7. onepacc ha reblogueado esto desde hokababe
 8. hokababe ha reblogueado esto desde nasai
 9. sorebutlooser ha reblogueado esto desde nightkiss235
 10. nightkiss235 ha reblogueado esto desde nasai
 11. shiina-anime ha reblogueado esto desde ilovenarutomorethanfood
 12. kaqamitaiqa ha reblogueado esto desde nasai
 13. blkinu ha reblogueado esto desde kakashi--sama
 14. buchineko ha reblogueado esto desde kakashi--sama
 15. nasai ha reblogueado esto desde kakashi--sama
 16. kakashi--sama ha reblogueado esto desde itachi-chan
 17. harukasmilkshake ha reblogueado esto desde itachi-chan
 18. narutonunalinkoruyucusu ha reblogueado esto desde itachi-chan
 19. narusakunojutsu ha reblogueado esto desde itachi-chan
 20. sweetkiie ha reblogueado esto desde itachi-chan
 21. tobirama-kage ha reblogueado esto desde itachi-chan
 22. justkeepsmilingrain-bows ha reblogueado esto desde itachi-chan
 23. itachi-chan ha reblogueado esto desde s-eiz0n
 24. magicalgirlyamato ha reblogueado esto desde s-eiz0n
 25. yougonnahavefun ha reblogueado esto desde s-eiz0n
 26. s-eiz0n ha reblogueado esto desde karurah
 27. senseikage ha reblogueado esto desde tttebane
To Tumblr, Love Pixel Union
¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ • zomomnia: “At this rate… damn it! Forgive me,...
Now Playing Tracks

2 457 notas

via mizukages
 1. acidwolf98 ha reblogueado esto desde senpailove
 2. sasukagay ha reblogueado esto desde itarasu
 3. queenhatakekun ha reblogueado esto desde themonstertrap
 4. gainaxofficial ha reblogueado esto desde cytakigawa
 5. magicalgirlzoro ha reblogueado esto desde magicalgirlyamato
 6. metalbendingqueen ha reblogueado esto desde uselessfork
 7. onepacc ha reblogueado esto desde hokababe
 8. hokababe ha reblogueado esto desde nasai
 9. sorebutlooser ha reblogueado esto desde nightkiss235
 10. nightkiss235 ha reblogueado esto desde nasai
 11. shiina-anime ha reblogueado esto desde ilovenarutomorethanfood
 12. kaqamitaiqa ha reblogueado esto desde nasai
 13. blkinu ha reblogueado esto desde kakashi--sama
 14. buchineko ha reblogueado esto desde kakashi--sama
 15. nasai ha reblogueado esto desde kakashi--sama
 16. kakashi--sama ha reblogueado esto desde itachi-chan
 17. harukasmilkshake ha reblogueado esto desde itachi-chan
 18. narutonunalinkoruyucusu ha reblogueado esto desde itachi-chan
 19. narusakunojutsu ha reblogueado esto desde itachi-chan
 20. sweetkiie ha reblogueado esto desde itachi-chan
 21. tobirama-kage ha reblogueado esto desde itachi-chan
 22. justkeepsmilingrain-bows ha reblogueado esto desde itachi-chan
 23. itachi-chan ha reblogueado esto desde s-eiz0n
 24. magicalgirlyamato ha reblogueado esto desde s-eiz0n
 25. yougonnahavefun ha reblogueado esto desde s-eiz0n
 26. s-eiz0n ha reblogueado esto desde karurah
 27. senseikage ha reblogueado esto desde tttebane
To Tumblr, Love Pixel Union